Конкурс за подбор на финансист/счетоводител и експерт административни дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за […]

Конкурс за подбор на експерти за позицията сътрудник „Интелектуална собственост” по проект „Център за компетентност „ПЕРИМЕД“

В изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”, Пловдивският университет обявява конкурс за избор на Сътрудник „Интелектуална […]

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ участва в проект „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“ – BG16RFOP002-1.005-0335-C01

Визуализация на сайта-проект иновации

Запитване във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0335

Във връзка с проект с реф. № BG16RFOP002-1.005-0335 „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“  ОПИК 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.005 – „Разработване на продуктови и производствени […]

Класирани и финансирани проекти от Конкурсна сесия 2019/2020 г. на ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Управителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява класирането и финансирането на проекти от проведената Конкурсна сесия 2019/2020 г. Подробности ще намерите в прикачения файл.Класирани и финансирани проекти 2019-2020 г

МОН организира „Форум за млади учени“

Уважаеми госпожи и господа, Министерството на образованието и науката отправя покана към младите учени, техните ментори и пост-докторанти да вземат участие в специално събитие организирано на 10 април 2019 г. от научното издателство Елзевиер и Министерството на образованието и науката, […]

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” получи грамота за най-активно висше училище

На 25 март 2019 г. на официална церемония Министерството на образованието и науката отличи за първи път най-успешните участници по програма „Хоризонт 2020”. Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева връчи грамотите за постижения на 16 организации в 9 категории. […]

Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурсна сесия за научноизследователски проекти 2019/2020 година.

Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурсна сесия 2019/2020 година. На основание на решение на АС от 18.02.2019 г. /Протокол № 34/, заповед № Р33-907/19.02.2019 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от […]

Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година

Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC. Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения […]

Покана за участие в предстоящите тематични семинари, организирани от Министерството на икономиката, във връзка с изпълнението на плана за действие на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)

Във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България (ИСИС) Министерството на икономиката организира семинари, на които се планира разглеждането на следните теми: Letter РА-35-103_Tematichni seminari_ISIS