Конкурс за подбор на експерти към Управленския екип по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ,  ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, ДОГОВОР […]

АС утвърждава финансираните кандидати по програма „Млади учени и постдокторанти-2“, приети с решение на УС на ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Списък на класираните и финансирани кандидати по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ №  № на одобреното лице Длъжност/№ по НКПД Основно месечно възнаграждение (с вкл. осигуровки от работодател) Брой месеци Период на изпълнение   Постдокторанти:         […]

Конкурс за подбор на финансист/счетоводител и експерт административни дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за […]

Конкурс за подбор на експерти за позицията сътрудник „Интелектуална собственост” по проект „Център за компетентност „ПЕРИМЕД“

В изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”, Пловдивският университет обявява конкурс за избор на Сътрудник „Интелектуална […]

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ участва в проект „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“ – BG16RFOP002-1.005-0335-C01

Визуализация на сайта-проект иновации

Запитване във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0335

Във връзка с проект с реф. № BG16RFOP002-1.005-0335 „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“  ОПИК 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.005 – „Разработване на продуктови и производствени […]

Класирани и финансирани проекти от Конкурсна сесия 2019/2020 г. на ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Управителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява класирането и финансирането на проекти от проведената Конкурсна сесия 2019/2020 г. Подробности ще намерите в прикачения файл.Класирани и финансирани проекти 2019-2020 г

МОН организира „Форум за млади учени“

Уважаеми госпожи и господа, Министерството на образованието и науката отправя покана към младите учени, техните ментори и пост-докторанти да вземат участие в специално събитие организирано на 10 април 2019 г. от научното издателство Елзевиер и Министерството на образованието и науката, […]

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” получи грамота за най-активно висше училище

На 25 март 2019 г. на официална церемония Министерството на образованието и науката отличи за първи път най-успешните участници по програма „Хоризонт 2020”. Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева връчи грамотите за постижения на 16 организации в 9 категории. […]