Конкурс „Студентски проекти“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира включването на студенти и докторанти в научноизследователската дейност на академичния състав на ПУ “Паисий Хилендарски”.

Правила

Указания СП 2019-2020

Правила за отчитане на вътрешни проекти

Критерии за оценка СП