Конкурс „Представителни издания“ 2019/2020

Сесията има за цел да насърчи публикуването на представителни издания, подготвени от всеки факултет на Пловдивския университет във връзка с предстоящата 60-годишнина от създаването му. Тези издания ще дадат представа както за общия облик на университета като интегрирана система, така и за отделните факултети като автономни звена със собствена физиономия. Поредицата от отделните томове ще спомогне за популяризирането на най-високите университетски постижения на национално и международно равнище. Съответно  всеки факултет ще има възможността да представи по най-добрия начин своята уникалност в различни насоки (фундаментални научни изследвания, създаване на иновативни модели в контекста на световните тенденции, теоретични концепции, идейни проекти, въвеждане на ефективни методи в научноизследователския процес и др.).

За целта е необходимо да се изведат най-ярките приноси в съответните научни области и направления, които да оразличават дадения факултет (да бъдат негова собствена, запазена марка) от други научни звена с аналогична насоченост. Ще се търсят прояви и дейности, чиито резултати дават основание да се говори за пловдивски модел, изобретение или школа.

Факултетите имат автономното право да изберат представителното явление, с което да засвидетелстват своята индивидуалност и разпознаваемост. Това може да бъде единично ярко постижение, но може да се предложат и няколко силни за факултета научни или научно-приложни изяви (научни концепции, експерименти, публикационна дейност и др. под.)

Изданията ще бъдат двуезични (на български и на английски), за да могат да допринесат за популяризиране на публичния образ на Пловдивския университет не само в национален, но и в международен план. Всеки факултет ще подготви за издаване един том от поредицата, като всички томове ще бъдат оформени с единен стандарт. Цялата поредица ще бъде издадена както на хартиен носител, така и в електронен вид

Указания за проект_Представителни издания

Правила

Правила за отчитане на вътрешни проекти