Конкурс „Факултетни проекти“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качественa и конкурентоспособнa научноизследователска дейност в областите, в които Пловдивският университет подготвя студенти и докторанти.

Правила

Указания ФП 2019-2020

Правила за отчитане на вътрешни проекти

Критерии за оценка ФП прир.-мат. и техн. науки

Критерии за оценка ФП хуманитарни и обществени науки