Поделение „Научна и проектна дейност“ е самостоятелно звено на Пловдивския университет, чрез което академичното ръководство на ПУ организира и администрира научноизследователската и проектна дейност на учените от университета на базата на договори с различни международни, национални и частни институции и програми, които са част от общата политика на ПУ като висше учебно заведение и научен център.

НПД осигурява пълна финансово-счетоводна отчетност на договори; обслужва договорната научноизследователска дейност, включително при изпълнение на договор за интелектуални продукти или изделия, собственост на учени от университета при спазване на Закона за авторското право и правилника на ПУ за патентите и интелектуалната собственост.

Поделението обхваща дейността на академичния състав по организиране, обслужване и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности.

В НПД годишно се разработват над 230 договора, обхващащи различни области от природните и обществените науки, материално обезпечени от следните източници:

 1. Международни програми
 2. Договори, сключени с Националния фонд „Научни изследвания“
 3. Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Основни дейности:

 • Административна, финансово и логистично обслужване на научноизследователски проекти;
 • Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти;
 • Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти;
 • Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти;
 • Осъществяване на връзки с други звена в ПУ,с други държавни институции (НФНИ, МОН) и с други университети;
 • Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност у нас и в чужбина;
 • Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство;
 • Организиране на конференции и семинари, свързани с научноизследоватеската дейност;
 • Издаване на сборник с резултатите от научноизследователските проекти в ПУ.

Конкурси

Конкурс „Факултетни проекти“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качественa и конкурентоспособнa научноизследователска…

Конкурс „Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ“ 2019

Целта на конкурса е да се разработи стратегия за изграждане на публичен…

Конкурс „Научни постижения“ 2019

Целта на конкурса е да представи най-значимите постижения в научноизследователската дейност на…

Конкурс „Млади учени и докторанти“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира младите учени за провеждането на качествена…

Конкурс „Студентски проекти“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира включването на студенти и докторанти в…

Конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми“ 2019/2020

Целта на конкурса е да стимулира разпространението на резултатите от научните изследвания…

Конкурс „Представителни издания“ 2019/2020

Сесията има за цел да насърчи публикуването на представителни издания, подготвени от…

2020

2020
Повече Информация

Новини и съобщения

Конкурс за подбор на финансист/счетоводител и експерт административни дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за […]

Конкурс за подбор на експерти за позицията сътрудник „Интелектуална собственост” по проект „Център за компетентност „ПЕРИМЕД“

В изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”, Пловдивският университет обявява конкурс за избор на Сътрудник „Интелектуална […]

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ участва в проект „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“ – BG16RFOP002-1.005-0335-C01

Визуализация на сайта-проект иновации

Всички новини