Конкурс за избор на млад учен R1 към Научна група 3.2.1. “Разработване на авангардни Зелени аналитични методи (AGAMD)” по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на млад учен R1 към Научна група 3.2.1. “Разработване на авангардни Зелени аналитични методи (AGAMD)”.

Кратко описание на длъжността:

  1.  Провеждане на научноизследователска дейност в областта на химичния елементен анализ – разработване и усъвършенстване на процедури за предварителна подготовка на проби и реализиране на последващ инструментален анализ, ползвайки методите на атомната спектрометрия;
  2. Работна натовареност: 2 час дневно за периода на договор BG-RRP-2.004-0001-C01 ДУЕкоС.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

  1. Образование: висше, с образователна степен „Магистър“ в професионално направление 4.2 Химически науки;
  2. Познаване на принципите на работа със съвременна апаратура за елементен анализ – атомно-емисионна спектрометрия с микровълнова плазма (MP-AES), атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS);
  3. Владеене на английски език;
  4. Работа с офис пакет на Microsoft, както и търсене на специализирана информация в интернет пространството – Scopus, Web of Science.

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 15.05.2024 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 08.05.2024 г.

Гр. Пловдив