Конкурс за подбор на експерти към Управленския екип по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ,  ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор на експерти към Управленския екип.

Кратко описание на длъжността:

  1. Изпълнява задачи, свързани с изпълнението на Програмата, пряко поставени от  Ръководителя на Програмата.
  2. Подпомага отчитането на Програмата.
  3. Извършва организационни дейности по Програмата.
  4. Осъществява комуникация с екипите от научните групи по Програмата и подпомага работата им.
  5. Изготвя справки и рекапитулации, свързани с изпълнението на Програмата.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

  1. Висше образование, ОКС „Магистър“ или ОКС „Бакалавър“.
  2. Добри комуникативни способности. Добра компютърна грамотност. Умение за работа в динамична среда.

Да знае:

  1. Нормативната уредба и вътрешните актове на ПУ, отнасящи се до Програмата, използвани в осъществяване на основната му дейност.
  2. Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

Срок за подаване на документи: 10 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като подадете автобиография и други съпътстващи документи в поделение НПД до 15.12.2022 г.

Лице за контакт: Невена Милева, Директор на Поделение НПД.

Телефон: 032/ 261 400.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 05.12.2022 г.

Гр. Пловдив