Конкурс за избор на експерт по ЗОП към Управленския екип по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на експерт по ЗОП към Управленския екип.

Кратко описание на длъжността:

  1. Подготвя документация за процедури по ЗОП свързани с изпълнение на дейностите по Програмата.
  2. Осъществява комуникация с Отдела по обществени поръчки на университета и Агенцията по обществени поръчки (АОП) във връзка с обявяване, провеждане и приключване на договори по ЗОП, във връзка с реализиране на дейности по Програмата.
  3. Работа в системата ЦАИС на АОП във връзка с обявяване, провеждане и приключване на договори по ЗОП, във връзка с реализиране на дейности по Програмата..
  4. Подпомага технически изпълнението на Програмата.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

  1. Юридическо образование.
  2. Добри комуникативни способности. Добра компютърна грамотност. Умение за работа в динамична среда.

Да знае:

  1. Нормативната уредба и вътрешните актове на ПУ, отнасящи се до Програмата, използвани в осъществяване на основната му дейност.
  2. Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.
  3. ЗОП и правилниците и законите свързани с него.

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 2.10.2023 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 25.09.2023 г.

Гр. Пловдив