Конкурс за избор на млад учен R1 биохимик към научна група 3.1.2. „Хемо-ензимна катализа“ по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на млад учен R1 биохимик към научна група 3.1.2. „Хемо-ензимна катализа“

Кратко описание на длъжността:

Работа със специализирана научно-изследователска химична апаратура, като:

 1. Апаратура за провеждане на ензимни анализи.
 2. Апаратура за провеждане на молекулярни мутации по метода на „Насочена еволюция“;
 3. Система за биохимична идентификация на микроорганизми Биолог;
 4. Техника за PCR и RT PCR анализ на геномна ДНК.
 5. Биореактор за култивиране на микроорганизми;
 6. Уреди за измерване на спектрални характеристики на ензимни реакции: Спектрофотометър – УВ и видима област;

Минимални определени изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше образование в ПН 4.3. Биологически науки с бакалавърска степен в областта на биологията, магистърска степен в ПН 4.3, за предпочитане специалност „Биофармацевтична биохимия“ “ или „Медицинска биология“;
 2. Научно-изследователски опит от поне 3 година в областта на ензимологията, молекулярно биологични техники с микроорганизми и биохимични анализи на БАВ;
 3. Работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint;
 4. Специализация в областта на молекулярната ензимология;
 5. Умения за търсене на  специализирана информация в интернет пространството: Scopus, ScienceDirect, WebOfScience, ResearchGate, Google Scholar, както и работа със специализирана апаратура в областта на микробиология, молекулярна биология и биохимия

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 13.12.2023 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 05.12.2023 г.

Гр. Пловдив