Конкурс за избор на изследовател-постдокторант R2 към Научна група 3.1.1. “Група за изследване и анализ на околната среда (ERA Group)” по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на изследовател-постдокторант R2 към Научна група 3.1.1. “Група за изследване и анализ на околната среда (ERA Group)”.

Кратко описание на длъжността:

  1. Събиране и идентификация на растителни видове по РП4 – Биоремедиация на отпадъчни води
  2.  Подготовка на проби от мониторинговите проучвания за фитохимични анализи
  3.  Анализ на получените резултати.
  4. Участие в подготовка на публикации по проекта.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

  1. Опит за работа с лабораторна техника за фитохимични анализи (спектрофотометри, HPLC, вакуум-изпарител и др.) ;
  2.  Работа с компютърни програми – Microsoft office: Word, Excel, PowerPoint; въвеждане на библиографски данни.
  3. Публикационна активност – статии, реферирани и индексирани в Web of Science и Scopus (минимум 5).

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 10.04.24 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 03.04.2024 г.

Гр. Пловдив