Конкурс за избор на установен изследовател R3 към проекти по точка 3.4. „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ към проект Д23-2-ФМИ-005 „ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИ ОТ ПРИРОДНИТЕ, ЕСТЕСТВЕНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ“ по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на установен изследовател R3 към проекти по точка 3.4. „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ към проект Д23-2-ФМИ-005 „ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИ ОТ ПРИРОДНИТЕ, ЕСТЕСТВЕНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ“.

Кратко описание на длъжността:

  1.  Научни изследвания и публикуване на статии в областта на изследване на пазарното равновесие в олигополни пазари, базирано на функции на реакцията с помощта на n-торки неподвижни точки, а не на модела на Курно, за максимизиране на печалбата.
  2.  Конструиране на модели в олигополни пазари, базирани на реални данни, които да са приложения на получените теоретични резултати.
  3.  Приложение на двойки, тройки и n-торки неподвижни точки в други области на науката, различни от теория на равновесието в олигополни пазари.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

  1.  Поне 15 публикации, индексирани в базите от данни WoS и/или SCOPUS, за интервала 2019-2024 г.
  2.  Поне 10 публикации с Journal Impact Factor от данни WoS за интервала 2019-2024 г.
  3.  Поне 5 публикации в Q1 според класирането на WoS JCR Category
  4.  Поне 3 публикации, индексирани в базите от данни WoS и/или SCOPUS, по темата за изследване на пазарно равновесие в олигополни пазари с помощта на функции на реакциите за интервала 2019-2024 г.

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 17.05.2024 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 10.05.2024 г.

Гр. Пловдив