Конкурс за избор на експерт към Управленския екип по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор на експерт към Управленския екип.

Кратко описание на длъжността:

1.    Изпълнява задачи, свързани с изпълнението на Програмата, пряко поставени от Ръководителя на Програмата.

2.    Подпомага отчитането на Програмата.

3.    Извършва организационни дейности по Програмата.

4.    Осъществява комуникация с екипите от научните групи по Програмата и подпомага работата им.

5.    Изготвя справки и рекапитулации, свързани с изпълнението на Програмата.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

1.    Висше образование, ОКС „Магистър“ или ОКС „Бакалавър“ по специалност „Управление на човешките ресурси“.

2.    Добри комуникативни способности. Добра компютърна грамотност. Умение за работа в динамична среда.

3.    Владеене на английски език ниво С1.

Да знае:

1.    Нормативната уредба и вътрешните актове на ПУ, отнасящи се до Програмата, използвани в осъществяване на основната му дейност.

2.    Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

Срок за подаване на документи: 10 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за подбора.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 28.04.2024 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 18.04.2024 г.

гр. Пловдив