Конкурс за избор на постдокторант към Научна група 3.1.3. “Технологични решения и социални модели за устойчиво развитие на защитени екосистеми“ по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на постдокторант към Научна група 3.1.3. “Технологични решения и социални модели за устойчиво развитие на защитени екосистеми”.

Кратко описание на длъжността:

  1.  Провеждане на теренни проучвания в защитена екосистема „Странджа“ и лабораторни експерименти в Биологически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, касаещи целите и задачите на проекта.
  2.  Пробонабиране на почви, съгласно стандартна методика. Пробоподготовка и анализ в лабораторни условия.
  3. Оценка на екосистемни услуги в защитени територии.
  4. Анализ на получените резултати и изготвянето на научни публикации, индексирани в световните бази данни Scopus/WOS. Участие в семинари и конференции, както и популяризиране на получените резултати.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

1. Докторска степен в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“.

2. Добра компютърна грамотност – работа с Internet, Мicrosoft Office и световните бази данни Scopus/WOS.

3. Опит в провеждане на теренни и лабораторни изследвания в областта на екологията.

4. Опит със специфична лабораторна апаратура.

5. Добро владеене на английски език.

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 18.04.2024 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 11.04.2024 г.

Гр. Пловдив