Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година

Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“ – тук или тук.

На 25. 10. 2018 г. е публикувана и покана за подаване на проектни предложения по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – „Алианси на знанието – Европейски университети“. Подробности можете да намерите в прикачения файл pismo или на адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019_en