Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурсна сесия за научноизследователски проекти 2019/2020 година.

Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурсна сесия 2019/2020 година.

На основание на решение на АС от 18.02.2019 г. /Протокол № 34/, заповед № Р33-907/19.02.2019 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ се обявява конкурс за финансиране на проекти за всички звена и филиали на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като процедурата по кандидатстване за конкурси „Факултетни проекти“, „Млади учени и докторанти“ и „Студентски проекти“ е със срок от 21.02.2019 г. до 31.03.2019 г. в автоматизирана система ПРОФИ.

*Срокът не се отнася за Конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми“. Конкурсът е със срок 31.05.2019 г. и 30.09.2019 г.

 

*Проектното предложение се въвежда в автоматизирана система ПРОФИ https://profi.pu-science.net