Конкурс за подбор на финансист/счетоводител и експерт административни дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява подбор за финансист/счетоводител и експерт административни дейности.

Повече информация за позициите можете да намерите в приложените файлове:

експерт административни дейности

финансист-счетоводител