Конкурс за подбор на експерти за позицията сътрудник „Интелектуална собственост” по проект „Център за компетентност „ПЕРИМЕД“

В изпълнение на Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ № BG051PO001-3.1.07-0002, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”, Пловдивският университет обявява конкурс за избор на Сътрудник „Интелектуална собственост” по Проекта
Повече информация за позицията можете да намерите в приложения файл.
Срок за подаване на документи: 7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикацията на обявата за конкурса.
Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: projects@uni-plovdiv.bg.
Лице за контакт: Илиана Саханджиева
Телефон: 032/261 401
Всички данни, предоставени от Вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Дата: 14.12.2020г.
гр. Пловдив