Конкурс за избор на млад учен R1 химик към научна група 3.1.2. „Хемо-ензимна катализа“ по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на млад учен R1 химик към научна група 3.1.2. „Хемо-ензимна катализа“

Кратко описание на длъжността:

Работа със специализирана научно-изследователска химична апаратура, като:

 1. Флуоресцентен спектрометър. (Уменията за работа с наличния модел Hitachi F-2700  са предимство);
 2. Уреди за измерване на спектрални характеристики на разтвори: Спектрофотометър – УВ и видима област;
 3. Работа с микроскоп;
 4. Работа с електрохимична апаратура за изследване на окислително-редукционни процеси: работна станция Palm Sens; модулна електрохимична система Metrohm – Autolab, и др.;
 5. Уреди за измерване на електрически характеристики на разтвори: Кондуктометри; pH метър;
 6. Общо-лабораторно оборудване: аналитична везна, поляриметър, рефрактометър, термостат и др.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

 1. Завършено висше образование в ПН 4.2. Химически науки с бакалавърска степен в областта на химията, магистърска степен в ПН 4.2;
 2. Научно-изследователски опит от поне 6 месеца, в областта на физикохимия (електрохимия),
 3. Работа с офис пакета на Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint;
 4. Специализация в областта на аналитична химия;
 5. Умения за търсене на  специализирана информация в интернет пространството: Scopus, ScienceDirect, WebOfScience, ResearchGate, Google Scholar, както и работа със специализирана апаратура в областта на микробиология, молекулярна биология и биохимия

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 28.01.2024 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 22.01.2024г.

Гр. Пловдив