Конкурс за избор на млад учен към Научна група 3.2.2. “Внедряване и изследване на Модел за устойчиво развитие на защитени екосистеми” по ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“

О Б Я В А

В изпълнение на ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, BG-RRP-2.004-0001-C01, наименование „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕкоС)“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за подбор на млад учен към Научна група 3.2.2. “Внедряване и изследване на Модел за устойчиво развитие на защитени екосистеми”.

Кратко описание на длъжността:

  1.  Провеждане на теренни проучвания в защитена екосистема „Странджа“ и лабораторни експерименти в Биологически Факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, касаещи целите и задачите на проекта.
  2.  Пробонабиране на води, седименти и хидробионти (миди и/или риби) съгласно стандартна методика. Подготвяне и изпращане на пробите за химически анализи в акредитирана лаборатория.
  3.  Дисекция на хидробионти (миди и/или риби) за съдържание на биоакумулирали приоритетни вещества – токсични метали и устойчиви органични замърсители съгласно стандартна методика
  4. Биомаркерни анализи (хистопатологични, хистохимични и физиологични) за установяване на измененията в миди и/или риби, причинени от натрупаното съдържание на приоритетни замърсяващи вещества.
  5. Анализ на получените резултати и изготвянето на научни публикации, индксирани в световните бази данни Scopus/WOS. Участие в семинари и конференции, и популяризиране на получените резултати.

Минимални определени изисквания към кандидатите:

1. Бакалавърска, магистърска или докторска степен за еколог или друга такава в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки.

2. Добра компютърна грамотоност – работа с Internet, Мicrosoft Office и световните бази данни Scopus/WOS.

3. Опит в провеждане на теренни и лабораторни изследвания в областта на екологията.

4. Опит със специфична лабораторна апаратура.

5. Добро владеене на английски език.

Срок за подаване на документи7 календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.

Можете да кандидатствате, като изпратите подробна автобиография и други съпътстващи документи на e-mail: dkirov@uni-plovdiv.bg, в срок до 22.01.2024 г.

Лице за контакт: Дончо Киров, експерт в Отдел научноизследователска дейност.

Телефон: 032/ 261 412

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД, и ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Дата: 15.01. 2024 г.

Гр. Пловдив