Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ участва в проект „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика, диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза“ – BG16RFOP002-1.005-0335-C01

Визуализация на сайта-проект иновации